GDPR

GDPR

Spolek (Concorde Caravan Club CZ) uchovává o svých členech následující informace: • Identifikační údaje — zejména jméno, příjmení, tituly, datum narození, které jste nám poskytli v této přihlášce, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro Vaši identifikaci, jakožto člena. • Kontaktní údaje — hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo, případně profily na sociálních sítích; tyto informace sbíráme jenom od Vás za účelem efektivní komunikace mezi sdružením a jeho členy. • Informace o Vašem členství — datum vstupu, případně odchodu, informace o zaplacených členských příspěvcích, účast ve volených orgánech Spolku. • Informace o Vaší činnosti ve sdružení — zejména účast na členských schůzích a informace, které Spolek poskytnete o své profesní činnosti. • Informace z médií — Spolek si drží archiv fotografií, výstřižků o činnosti svých členů, pokud se tato činnost dostala do médií, a to jak médií klasických (papírových), tak elektronických. Tato data jsou využívána následujícím způsobem: • Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem činnosti Spolku, uvedeným ve Stanovách Spolku. Jakožto členové Spolku dostáváte pozvánky na všechny akce Spolku. Využití Vašich osobních dat pro tento účel je součástí přihlášky, kterou jste podali, a vyplývají z Vašeho členství ve Spolku. • Pokud jste členy orgánů Spolku, jsou Vaše telefonní číslo a e-mailová adresa publikovány na webových stránkách Spolku. K tomuto účelu je od Vás vyžádán souhlas uvedený níže. • Spolek pořizuje zápisy ze schůzí Spolku, včetně účasti členů. Dále pořizuje jednou ročně zprávu o činnosti Spolku, kde mohou být použity výše uvedené informace, které jste nám poskytli. • Na akcích, které Spolek pořádá nebo je spolupořadatelem, pořizuje Spolek fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. Spolek považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit Spolku. Přihláška člena CCC CZ V01 http://www.concordeclub.cz Strana 2 • Spolek vede záznamy o své činnosti. Do těchto záznamů jsou ukládány jak zápisy z členských schůzí, tak reporty, včetně fotodokumentace z akcí organizovaných nebo spoluorganizovaných Spolkem a informace z médií o činnosti Spolku a jejích členů. Spolek považuje vedení těchto záznamů za svůj oprávněný zájem. • Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru. • Spolek vede účetnictví, kde se mohou objevit informace o Vašich platbách vůči Spolku. Jak dlouho Vaše údaje držíme? • Spolek ukládá osobní údaje svých členů (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy Spolku. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána. • Vaše kontaktní informace jsou drženy po celou dobu Vašeho členství a ještě 2 následující roky po odchodu, za účelem zajištění vypořádání činnosti bývalého člena. • Vaše kontaktní informace na webových stránkách Spolku jsou v případě účasti ve vedení Spolku odstraněny nejpozději do 3 měsíců po skončení Vašeho mandátu. • Informace o Vašich členských příspěvcích a dalších finančních kontaktech jsou drženy 8 let od jejich uskutečnění, minimálně však po dobu, kdy může být účetnictví Spolku předmětem finanční kontroly. • Databázi členů, včetně bývalých členů (jejich osobních údajů) a záznamy Spolku drží Spolek po neomezenou dobu pro účely archivace ve věci historického výzkumu. Tyto informace nejsou zpřístupňovány subjektům mimo členů Spolku a badatelů v oblasti karavaningu velkých obytných vozidel. Jaké údaje o Vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů? • Pro činnost Spolku potřebujeme být schopni vědět, kdo jste a mít možnost se s Vámi spojit. Za tímto účelem od Vás potřebuje Vaše identifikační a kontaktní údaje. • Pro zveřejnění kontaktních informací u vedoucích činitelů Spolku Vás písemně žádáme o souhlas, který nejste povinni udělit a pokud jej udělíte, můžete jej kdykoliv odvolat: □ souhlasím □ nesouhlasím. • V případě pořizování fotodokumentace, zápisů ze schůzek a záznamů Spolku považujeme zpracování informací za oprávněný zájem Spolku. Při porovnání oprávněnosti zájmů Spolku a újmy, které se Vám, jako členům, dostává na Vašich právech, jsme vyhodnotili, že Spolek je oprávněn tyto činnosti vykonávat. Komu Vaše údaje Spolek předává? • Vaše osobní, kontaktní, členské informace a vybrané informace o Vaší činnosti jsou zasílány i ostatním organizacím, se kterými má Spolek uzavřenou smlouvu, a které se podílejí na zajištění výhod pro členy Spolku. Toto sdílení dat probíhá z titulu Vašeho členství ve Spolku. • Účetnictví pro Spolek spravuje obchodní společnost ORKÁN plus, s.r.o. Brno. Vaše další práva Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu. Kontaktní údaje správce osobních údajů: Concorde Caravan Club CZ, z.s., se sídlem 616 00 Brno, Makovského nám. 2; pověřená osoba: Ing. Daniel Kába, Ph.D., email: daniel.kaba@gmail.com